Automatizace a optimalizace procesů řízení prostorových dat pomocí platformy FME

Zjistěte, jak FME software pomohl společnosti Visimind v procesu shromažďování a zpracování velkého množství síťových dat a na základě těchto dat vytvořit vysoce kvalitní produkty pro Polské energetické sítě.

O projektu

Technická infrastruktura Polských energetických sítí (Polskie Sieci Elektroenergetyczne – PSE) se skládá z tisíců prvků a rozkládá se na stovkách kilometrů. Visimind musel poskytovat vysoce kvalitní data o síti PSE a na jejich základě vytvořit řadu špičkových produktů – včetně geoprostorové databáze. Pro splnění cílů projektu Visimind využil podpory Globemy a FME, jedné z nejpopulárnějších platforem pro získávání a zpracování geoprostorových dat.

Obsah:

Odvětví: GIS
Země: Polsko
Produkt/Služba: FME
Kategorie: Integrace dat

Švédská společnost Visimind sídlící ve Stockholmu byla založena v roce 1997 jako pokračování výzkumu Královské University Technologické ve Stockholmu. Vědecké činnosti byly zaměřené na MMT (Mobile Mapping Technology – technologie mobilního mapování), metody automatického měření a systémy pro evidenci infrastruktury založené na GIS datech a analýzách digitálních obrázků. Společnost poskytuje služby a řešení související s fotogrammetrií, dálkovými senzory a GIS v odvětvích jako jsou: energetika a plyn, dopravní infrastruktura, environmentální vědy, městská prostředí. Z kanceláří ve Švédsku, Polsku a Itálie spolupracují se společnostmi po celé Evropě.

Výzvy

Projekt PSE

V roce 2020 Visimind pracoval na projektu pro PSE – strategickou státní společnost a provozovatele přenosové soustavy v Polsku. PSE si objednalo velmi detailní evidenci objektů v koridoru jejich elektrického vedení a elektrických stanic s přesností na mapovaní rozvržení prvků jejich přenosové soustavy. Konkrétně šlo o: kabely, nosné konstrukce, směr proudu, uzly a prvky související se stanicemi.

Visimind zpracovával data pro tisíce kilometrů elektrické sítě PSE a více než 100 elektrických stanic. PSE zadala fotogrammetrické lety nad svými elektrickými vedeními a elektrickými stanicemi s vypracováním šesti základních leteckých produktů:

 • Mračno bodů s více než 30 třídami
 • Digitální model terénu ve vysokém rozlišení (DMT)
 • Digitální model povrchu ve vysokém rozlišení (DMR)
 • Ortofoto mapa CIR (Colored Infra-Red, vytvořená pomocí NIR – Near Infrared kamerou, což umožňuje detailnější analýzu vegetace)
 • Letecké snímky nosných konstrukcí
 • Geodatabáze – jeden z nejzajímavějších a nejobtížnějších produktů na vytvoření – geodatabáze zahrnující soupis všech digitalizovaných objektů viditelných na ortofoto mapě – silnice, budovy, elektrické vedení, elektrická zařízení atd.

V projektu těchto rozměrů pokrývajícího rozlehlá území čelil Visimind několika výzvám:

muselo být dodáno velké množství dat – více než 10 TB
80000
obrázků
2300
ortofoto map, DMT, DMP
16 000 000
objektů v geodatabázi
jedinečná struktura dodaných dat
rozsah a vysoká kvalita dodávaných prostorových produktů
správnost struktury a objektů geodatabáze, jejich: geometrie, topologie, atributů (také soulad názvů a kódů SKMS – interní unikátní ID objektů PSE)

Řešení

Proč FME?

Společnost Visimind potřebovala efektivní řešení, protože si to vyžadoval význam a velikost projektu pro PSE a také potřeba zajistit kvalitu a úplnost dat. Visimind měla takové řešení používat v budoucnosti pro implementaci a ověřování probíhajících projektů.

Ve Visimindu zkoumali různá řešení, která by mohla splnit výše uvedené cíle, ale pouze FME splňovalo podmínky:

 • kompatibilita více datových formátů
 • zpracování prostorových a neprostorových dat
 • validace rastrových, vektorových a tabulkových dat
 • výstup zpráv v různých formátech
 • škálovatelnost a automatizace
 • zpracování dat v dávkovém režimu
 • snadné použití osobami bez znalosti programování
 • průběžné aktualizace a vylepšení, aby vyhovovaly měnícím se potřebám zákazníků

Představitelé společnosti Visimind se zajímali o software FME již dlouhou dobu a dostávali k němu velmi pozitivní zpětnou vazbu. Konečným iniciátorem pro zvolení tohoto programu byl zákazník PSE, který pomocí FME skriptů ověřoval přijatá data.

Proč Globema?

Visimind se rozhodl kontaktovat jediného oficiálního distributora platformy FME v Polsku – Globemu. Spolupráce byla hladká a velmi profesionální. FME experti v Globemě pomohli s výběrem licence softwaru, která by nejlépe vyhovovala aktuálním potřebám společnosti Visimind. Vybrali jsme FME Desktop edici ESRI.

A co víc, Visimind se rozhodla využít FME školení a dodatečné technické konzultace s FME specialistou z Globemy. Školení umožnilo rychlou implementaci a přípravu zaměstnanců Visimind na práci s FME. Byl to také velmi dobrý základ pro další poznávání programu FME v každodenní praxi a pro tvorbu skriptů pro navazující úkoly a projekty.

Další technické konzultace se specialistou FME z Globemy pomohly pochopit skripty, které předtím používal klient Visimind – PSE. Společně byl rozklíčován způsob, jakým byly implementovány a mohly tak být přizpůsobené struktuře práce, kterou používá Visimind.

Výhody

V projektu realizovaném pro PSE využívala společnost Visimind software FME především pro validaci a kontrolu poskytovaných dat. Pomocí skriptů FME byly ověřeny následující prvky:

 • Hustota mračna bodů v definovaných oblastech,
 • Úplnost RGB/CIR ortofoto mapy, DMT, DMR,
 • Úplnost, kvalita a názvy fotek sloupů,
 • Obsah geodatabáze: kompatibilita atributů objektů v SKMS (Service Knowledge Management System) – v souvislosti s dokumentací zákazníka, kompatibility topologie objektů, kompatibility segmentace objektů,
 • Množství poskytnutých dat.
Ověřovací skript pokrytí rastru (zdroj: Visimind Ltd Sp. z o.o.)
Ověřovací skript pokrytí mračna bodů (zdroj: Visimind Ltd Sp. z o.o.)

Rychlejší procesy

Aby byla zajištěna struktura doručování dat dohodnutá mezi společností Visimind a její klientem, byly všechny skripty připraveny ke spuštění v dávkovém a paralelním režimu. Navíc bylo použito připojení k interní databázi Visimind v PostgreSQL.

Všechny výše uvedené aspekty umožnily plnou automatizaci a zkrácení pracovní doby procesů, které byly dříve prováděny ručně nebo poloautomaticky.

Nyní jsou díky použití skriptů FME procesy prováděny mnohem rychleji:

25
hodin

Kontrola úplnosti ortofoto mapy/DMT/DMR teď trvá 25 hodin (dříve 800 h.)

5
hodin

Kontrola úplnosti fotek sloupů teď trvá 5 hodin (dříve 150 h.)

15
minut

Kontrola množství dat teď trvá 15 minut (dříve 15 h.)

Další obrovskou výhodou je vysoká přesnost FME skriptů, čehož by nebylo možné dosáhnout manuální nebo polo-automatickou kontrolou dat.

A co víc, v projektu pro PSE bylo FME použito ke zpracování a přípravě produktů založených na prostorových datech. Společnost Visimind použila FME například pro:

 • převod konečných dat
 • harmonizaci klientských dat
 • extrahování tříd z mračna bodů
 • extrahování dat z databáze PostgreSQL
 • přípravu shapefilů (.shp)
 • import dat do geodatabáze

Plány do budoucna

Visimind již dva roky používá FME Desktop k automatizaci zpracování prostorových dat a kontrole kvality a úplnosti poskytovaných produktů.

S vědomím enormního potenciálu využití a úspor plynoucích z implementace softwaru FME se Visimind rozhodla pro širší využití FME Desktop při implementaci interních procesů zpracování a validace prostorových dat. Pro použití softwaru na větším počtu probíhajících projektů si proto zakoupila další licenci FME Desktop.

Navíc díky obecně dostupným webinářům a po konzultacích s Globemou se Visimind rozhodla zakoupit a spustit i FME Server.

Visimind je nyní po školení od společnosti Globema o používání FME Serveru a je v procesu vytváření a implementace řady automatizovaných služeb, skriptů a procesů, jejichž cílem je optimalizovat a ušetřit ještě více pracovního času.

Díky technologickému rozvoji, zejména v oborech jako je geodézie, globální navigační družicové systémy (GNSS), široce chápaná elektronika a bezpilotní letadla, se získávání prostorových dat stalo jednodušším a běžnějším. Skutečným uměním již není získávání dat, ale jejich správná příprava, filtrování a efektivní zpracování do produktů a služeb, které odpovídají aktuálním potřebám měnícího se trhu.

Díky své flexibilitě, snadné konfiguraci, neustálé aktualizaci a vývoji je FME ideálním nástrojem podporujícím a urychlujícím každodenní práci při zpracování a validaci prostorových i neprostorových dat.

Marek Szczepkowski, Projektový Manažer
Visimind

Objevte více případových studií

Skupina MTP

Úspora času a snížení nákladů díky integraci rozdílných systémů a datových zdrojů

Zjistěte, jak skupina MTP dosáhla efektivního toku informací mezi různými odděleními a zákazníky pomocí datové informační platformy.

FME | Integrace dat | Pořádání eventů

Visoro Group

Jak Visoro automatizovala manuální úkony a nahrává data pomocí jediného skriptu?

Zjistěte, jak Visoro Group využila platformu FME k automatizaci a urychlení zpracování a integrace dat 750 krát.

FME | Integrace dat | AEC

Naplánujte si schůzku, abyste dosáhli podobných výsledků ve Vaší společnosti!