Skip to main content

Prostorová data – majetek, který zlepšuje řízení vaší společnosti

By 3 listopadu, 202210 ledna, 2023FME
rozhodování na základě dat

Data jsou novou ropou 21. století; v současné době je nejlepším způsobem, jak získat konkurenční výhodu, využití dat. Společnosti, které se při přijímání obchodních rozhodnutí nespoléhají na data, dříve či později zaniknou.

Data jsou druhem informací, které se ukazují jako nezbytné pro efektivní řízení. V závislosti na cíli můžete data vizualizovat a používat mnoha způsoby: prostřednictvím různých typů map, sledování GPS, satelitních snímků, geometrických obrazců nebo 3D grafiky.

Důležité je, že prostorové informace dobře fungují v kombinaci s dalšími soubory dat. Vzniká tak synergie a výsledkem je, že informační hodnota kombinace datových sad výrazně převyšuje informace, které přinášejí jednotlivé sady.

Prostorová data mohou díky svým vlastnostem přinést obrovskou hodnotu do procesu řízení podniku a pomoci firmám přijímat rychlejší a přesnější rozhodnutí.

Podnikání ve světě nadbytku dat

Než se ponoříme do problematiky prostorových dat, je dobré upozornit na jednu ze současných výzev firem a organizací. Všechny shromažďují obrovské množství dat, ale často je nedokážou správně využít.

To by vám mohlo připomínat používání veřejné databáze znalostí, kterou všichni dobře známe – internetu. Na internetu můžete najít spoustu užitečných údajů… Ale jejich hledání se někdy přirovnává k prohrabávání se v odpadcích. Na internetu je možné najít skutečné skvosty, ale pouze pokud víte, kde a jak je hledat.

Totéž platí pro data (rovněž prostorového typu), která mohou pomoci vaší společnosti růst požadovaným směrem. Nalezení, výběr a správné využití těchto dat je skutečnou výzvou. První rada, která vás napadne, souvisí se známým Paretovým principem.

nadbytek dat

Provozovatelé mobilních sítí zjistili, že přibližně 20 % všech jejich klientů odesílá téměř 80 % všech SMS zpráv. Policejní statistiky ukazují, že téměř 80 % všech dopravních nehod způsobí pouze 20 % všech řidičů. Existují i další použitelné příklady – při bližším pohledu na obchodní model přijatý mnoha společnostmi se ukazuje, že 80 % jejich zisků je generováno prodejem 20 % nejoblíbenějších produktů či služeb nebo skupinou jejich 20 % nejangažovanějších klientů.

Samozřejmě, že ve skutečnosti není tento poměr vždy ideálně 80/20. Jedná se o tzv. Paretův princip, který říká, že 80 % výsledků pochází pouze z 20 % příčin nebo vloženého úsilí.

Tímto pravidlem se řídí i obchodní údaje. Chcete-li minimalizovat své úsilí a maximalizovat růst svého podnikání, musíte využít 20 % nejcennějších a nejužitečnějších informací.

Jak se k nim ale dostanete?

Jak vybrat hodnotná data?

Když slyšíte název populárního přístupu „data-driven“, možná se zaměříte na první slovo „data“. Když však hledáte informace, které by mohly vybudovat základ vaší společnosti založený na datech, měli byste věnovat pozornost i druhému slovu, „driven“. To odkazuje na aktivní konání ve vašich podnicích.

Cenná a kvalitní data (včetně prostorových) jsou pak převážně typem informací, které vám umožní efektivněji pracovat a činit přesnější obchodní rozhodnutí. Co vlastně máme na mysli, když říkáme hodnotná data?

Spolehlivá a dostupná data

Kdykoli to bylo možné, lidé se vždy snažili rozhodovat na základě dostupných informací.

V dnešní době se všichni potýkáme s nadbytkem dat o všech možných tématech. Je snadné je vytvářet a sdílet, takže jejich dostupnost nepředstavuje žádný skutečný problém. Co však zůstává výzvou, je určení úplnosti, důvěryhodnosti a užitečnosti dat. Není tak snadné určit, zda by informace, které máte k dispozici, byly dobrým podkladem pro vaše rozhodnutí a kroky. Neúplná a nespolehlivá data způsobují každodenní problém lidem, kteří je potřebují využít. Moderní technická řešení poskytují prostředky pro shromažďování dat souvisejících s provozem jakékoli společnosti, bez ohledu na odvětví. Navíc pomáhají tato data zpracovávat a analyzovat tak, aby se stala spolehlivým zdrojem znalostí, užitečným při přijímání obchodních rozhodnutí.

informovaná rozhodnutí na základě dat

Například řešení, které použila společnost Visoro Group, umožnilo společnosti automatizovat proces sběru dat o zákaznících pracovníky v terénu.

To pomohlo společnosti Visoro minimalizovat lidské chyby způsobené ručním zadáváním dat (např. pravopisné chyby, nesprávné hodnoty) do systému společnosti. Navíc se výrazně zrychlila rychlost celého procesu.

Dříve by načtení dat zákazníků z jednoho města zabralo 25 hodin ruční práce několika zaměstnanců. Ani to nebylo bezchybné. Po zavedení automatizačních skriptů lze stejné množství dat načíst do systému společnosti za 2 minuty, což samozřejmě zvýrazňuje druhou vlastnost cenných dat.

Před automatizací procesů by ruční zadávání dat trvalo:

25 hodin

(pro jedno město)

Po automatizaci zadávání dat proces trvá:

2 minuty

(pro jedno město)

Rychle dostupná data

V současné době se všechny společnosti snaží alespoň do určité míry využívat svá data při přijímání strategických rozhodnutí. Výsledky analýzy těchto dat však obvykle dostávají se zpožděním. To znamená, že i reakce společnosti je opožděná a rozhodnutí se řídí neaktuálními informacemi. To výrazně snižuje šance na dosažení úspěchu nebo dokonce přežití na konkurenčním, dynamickém trhu.

To platí nejen pro strategická rozhodnutí. Rozhodnutí se v různých oblastech přijímají každý den. Ve skutečnosti jich všichni zaměstnanci dělají každý den desítky, například při rozhovorech s klienty nebo při vyřizování e-mailů. Pokaždé se přitom řídí dostupnými daty.

rychle dostupná data

Hodnotu dat určuje také jejich aktuálnost. Snadno se to řekne, ale není to tak dávno, kdy lidé začali dosahovat dat v reálném čase. Umožnila to až nedávná doba zvýšeného přístupu k datům a nástrojů, které pomáhají zpracovávat a analyzovat obrovská množství dat.

Ukažme si to na příkladu. Polský provozovatel přenosové soustavy (Polskie Sieci Energetyczne) zadal společnosti Visimind projekt zevidovat síť. Společnost Visimind měla dokončit velmi podrobnou evidenci objektů sítě a zmapovat jejich umístění v rámci energetických vedení a stanic. Ověření ortofotomapy, digitálního modelu terénu a digitálního modelu povrchu by společnosti Visimind zabralo přibližně 800 hodin (více než 33 dní). Po zavedení softwaru FME, který automatizuje kontrolu prostorových dat, stejný proces zabral společnosti Visimind pouze 25 hodin.

Před zavedením FME by proces trval:

asi 800 hodin

Po implementaci FME trval:

25 hodin

Integrovaná data

Mnoho společností se potýká s problémem shromažďování velkého množství dat v různých systémech a databázích, přičemž chybí řešení pro jejich integraci.

Poznatky, které přinášejí skutečnou obchodní hodnotu a lepší rozhodnutí, často vycházejí z průniků těchto databází. Proto je důležité takové synergie vytvářet. Pokud integrace neexistují, mohou i kompletní data v reálném čase zůstat k ničemu. Řešení, která integrují data z různých zdrojů, proto hrají v tomto procesu klíčovou roli.

Zde je další příklad. Skupina MTP potřebovala řešení, které by jí umožnilo rychlou výměnu různých datových formátů. Společnost používala různé databázové technologie, včetně MS SQL Server Integration Services. Využili novou platformu, která nabízela možnost jednoduché integrace s interními systémy (např. CRM a ERP) a také intuitivní grafické rozhraní. Toto řešení umožnilo skupině MTP shromažďovat a mít pod kontrolou všechna data v jediném systému.

Po implementaci FME

jsou data ze všech systémů integrována a shromažďována v jediném systému.

prostorová data

Data, která ovlivňují rozhodování všech zaměstnanců

Všichni se shodnou na tom, že data by měla být co nejúplnější a nejaktuálnější. Aby byl plně využit jejich potenciál, měla by být také integrována.

Poslední myšlenka může být pro některé organizace značně kontroverzní. Mohou namítat, že souvisí s nadměrným přístupem k informacím, které by mělo využívat pouze vedení společnosti odpovědné za strategická rozhodnutí. Nelze popřít klíčovou roli správních rad. V dnešním dynamickém světě podnikání však nejúspěšnější organizace udržují poměrně plochou organizační strukturu.

Každý zaměstnanec kteréhokoli oddělení společnosti činí rozhodnutí, která mají kumulativní dopad na celou organizaci. Pokud jsou tato rozhodnutí založena na hodnotných datech, budou lepší a přesnější. Obchodní úspěch je postaven na tisících takových rozhodnutí.

Na příkladu skupiny MTP lze říci, že po zavedení platformy pro integraci prostorových dat společnost automatizovala proces toku informací. Její zaměstnanci nyní dostávají časté, aktuální, přehledné a hodnotné reporty a grafy založené na datech z různých databází.

prostorová data 2

Díky platofrmě FME

společnost automatizovala tok klíčových informací.

Prostorová data a využití jejich potenciálu

Když mluvíme o hodnotě prostorových dat, je třeba zmínit, že nevyplývá pouze z geografického faktoru. Je také důsledkem jejich součinnosti s lokalitami a dalšími údaji, které jsou pro činnost podniku klíčové.

Například vizualizace sociodemografických údajů o klientech může přinést neocenitelné poznatky o prodejních strategiích. Tyto údaje vám mohou napovědět, kde žijí nebo pracují určité věkové skupiny, jak přesně může váš prodej oslovit ženy nebo muže atd.

Společnosti poskytující služby mohou využít další typ prostorových informací. Zohlednění umístění konkurence a dynamiky expanze může být pro tyto podniky obzvláště užitečné, zejména při otevření zcela nové prodejny.

Každá organizace je samozřejmě jiná a vyžaduje specifický styl řízení a způsob využívání prostorových dat. Přesto však můžeme nastínit několik důležitých kroků, které jsou společné pro všechny společnosti, aby mohly přijímat ta nejlepší obchodní rozhodnutí. Zde je užitečné schéma, které lze v případě potřeby upravit. Obecně vám však doporučujeme učinit tyto kroky:

Integrujte data z různých zdrojů, vytvořte si tak vlastní databázi s prostorovými vztahy a získejte synergický efekt.

V praxi: zvolte vhodný způsob pro vizualizaci prostorových dat. Umožní vám to přehledně prezentovat informace, které by se jinak v přetížených tradičních systémech pro správu dat ztratily.

Zajistěte si kontrolu přesnosti dat – jen tak budou vaše rozhodnutí platná a oprávněná.

V praxi: správná platforma integrující různé databáze vám umožní dosáhnout synergického efektu a přehledné vizualizace vám zajistí správné závěry. Další hodnotou je odolnost vůči chybám při zadávání dat a nižší riziko vynechání klíčových informací, které se mohou zdát nepodstatné.

Analyzujte shromážděná data a použijte je k vyvození závěrů.

V praxi: cenná data vedou k přesným závěrům, lepším obchodním rozhodnutím a správnějším opatřením. Abyste toho dosáhli, potřebujete rychlá, integrovaná a bezchybná data v reálném čase.

Automatizujte sběr dat v rámci opakujících se procesů.

V praxi: moderní platformy, které zlepšují získávání a integraci dat, využívají automatizační skripty, které radikálně urychlují proces zadávání dat a zároveň minimalizují riziko chyb.

Nastavte jednoduchý způsob sdílení dat se všemi osobami s rozhodovací pravomocí.

V praxi: díky pohodlnému přístupu ke všem přehledům, reportům, shrnutím a vizualizacím mohou zaměstnanci napříč celou organizací činit rychlá a přesná obchodní rozhodnutí.

Snažte se shromážděná data vizualizovat pomocí přehledných map, reportů a grafů.

V praxi: nadbytek dat je známou výzvou pro mnoho společností. Jediným účinným způsobem, jak se s tím vypořádat, je vizualizace průsečíků různých databází tak, aby byly snadno interpretovatelné. Tím se usnadní rozhodovací proces.

Přehledná a stručná prezentace dat je jednou z funkcí našeho řešení GeoGrid.

Dozvědět se více o GeoGridu
GeoPerformance

Směřování k růstu vaší společnosti

Není snadné přijímat správná obchodní rozhodnutí a starat se o růst společnosti, i když je představenstvo přesvědčeno o tom, že je třeba budovat základy na datech.

Obvykle je nejefektivnějším postupem využití zkušeností externích obchodních mentorů. Ti mohou pomoci zlepšit některé procesy a poskytnout poradenství v oblasti správy dat.

Chytré rady zkušeného partnera jsou investicí, která se rychle vrátí v podobě zvýšených zisků a minimalizovaných provozních nákladů.