Skip to main content

Průvodce integrací dat v 10 krocích

By 29 dubna, 20242 května, 2024FME
01_header

V digitálním věku jsou data jedním z neocenitelných aktiv každé organizace. Zvládnutí umění efektivní integrace dat může být klíčem k získání konkurenční výhody. Moderní podniky se potýkají s výzvou konsolidace dat z různých zdrojů a tento úkol zahrnuje desítky, ba stovky aplikací. V důsledku toho je potřeba efektivní integrace dat stále naléhavější. Pojďte se s námi ponořit do procesu 10 kroků pro bezproblémovou implementaci datové integrace. Začněme od základů!

Porozumění integraci dat a jejím výhodám

Integrace dat je v podstatě proces konsolidace informací z různých zdrojů do jednotné platformy při zachování jejich konzistence a přesnosti. Tento proces přináší několik výhod, mezi něž patří:

Zvýšená přesnost a konzistence: Integrace umožňuje implementovat postupy, které zvyšují kvalitu zpracovávaných dat.
Zlepšení spolupráce mezi odděleními: Sdílení dat v reálném čase usnadněné integrací odbourává siločáry a zefektivňuje komunikaci v rámci společnosti.
Úspora nákladů: Díky zvýšení efektivity zaměstnanců prostřednictvím automatizace opakujících se úkolů umožňuje integrace dat zaměstnancům soustředit se na projekty se strategickým významem.
Zlepšené rozhodování: Dostupnost vysoce kvalitních a dostupných dat zjednodušuje proces přijímání informovaných obchodních rozhodnutí.

Integrace dat je klíčová nejen pro velké společnosti, ale i pro všechny organizace, které denně využívají různé systémy a snaží se optimalizovat zpracování informací. Zajímá vás, jak tento proces bezproblémově realizovat bez zbytečných průtahů? Připravili jsme pro vás komplexního průvodce v 10 krocích, který vám pomůže zvládnout integraci dat!

01

Definování cílů integrace

Přesné definování cílů integrace vám umožní stanovit priority klíčových systémů v rámci organizace, což je klíčový krok zejména pro podniky, které pracují s více zdroji dat. S jasně definovanými cíli se můžete soustředit na kritické prvky a rozšířit integraci systémů o další aplikace.

Zvažte primární cíle integrace dat relevantní pro váš podnik. Jde o zlepšení rozhodovacích procesů? Usnadnění komunikace mezi jednotlivými odděleními? Generování komplexních zpráv a analýz? Možná máte na mysli jiné cíle? Pochopení vašich cílů zefektivní rozhodování v dalších krocích.

02

Analýza zdrojů dat

S postupujícím zaváděním integrace je pro zajištění účinnosti řešení i nadále důležitá pečlivá příprava. V tomto druhém kroku se ponořte do analýzy systémů používaných ve vaší organizaci. Ty mohou zahrnovat

 • Analytické nástroje,
 • Aplikace ERP,
 • CRM systémy,
 • Software pro e-mailový marketing,
 • Tabulky,
 • Externí databáze,
 • Reklamní systémy,
 • Fakturační software.

Kromě prostého výčtu těchto nástrojů uveďte popis typů dat zpracovávaných v jednotlivých systémech a jejich příslušné účely. Zdokumentování vaší práce v této fázi zefektivní implementaci integrace dat a budoucí vývoj systému.

V průběhu tohoto procesu se vraťte k definovaným cílům. Implementace integrace nevyžaduje okamžité začlenění všech využívaných systémů. Místo toho upřednostněte data, která jsou klíčová pro dosažení definovaných cílů, a urychlete tak pokrok směrem k vašim cílům.

03

Hodnocení informačních struktur

Tento krok je klíčový pro pochopení dat pocházejících z různých zdrojů. Systémy často poskytují velké množství informací, z nichž většina nemusí mít z obchodního hlediska význam.

Například marketingové systémy a nástroje pro řízení projektů mohou automaticky generovat řadu ukazatelů, avšak mnohé z nich mají jen malou vypovídací hodnotu.

Proto analyzujte svá data a určete základní atributy. Opět se odkažte na své integrační cíle, protože podle nich se budete v této fázi rozhodovat.

Kromě toho je zásadní určit jedinečné atributy dat — ty vlastnosti, které jednoznačně definují záznamy. Obvykle zahrnují různé typy identifikátorů, jako jsou čísla faktur, identifikační čísla klientů, čísla objednávek nebo čísla sociálního zabezpečení. Přesná identifikace jedinečných atributů je pro správné fungování systému naprosto zásadní. Nesprávně definované atributy by mohly vést k chybám při synchronizaci dat.

03_ilustrace
04

Analýza kvality a integrity dat

Tento krok má technickou podstatu. Před připojením systému je nutné provést analýzu formátů a kvality dat. Zanedbání této fáze by mohlo vést k nesrovnalostem, které je později náročné odhalit.

Ověřte přítomnost chyb nebo nepřesností v systémech. Může se jednat o záznamy postrádající jakékoliv informace, například klient není ve vašich systémech CRM přiřazen k žádnému manažerovi klíčových zákazníků.

Kromě toho se data z různých systémů mohou zdát podobná, ale lišit se v detailech. Jako příklad uveďme data. Data mohou být reprezentována v různých formátech, např:

 • Unix: Představuje počet sekund počítaných od 1. ledna 1970.
 • ISO 8601: Mezinárodní standard pro formátování dat a časů.
 • Serial Number: V případě aplikace Excel a Google Sheets je to 30. prosinec 1899.

Proto je nezbytné ověřit formáty dat, aby se zjednodušilo zpracování v dalších krocích.

05

Příprava systémů na integraci dat

Během procesu integrace dat dochází k propojení informací uložených v různých nástrojích, které může probíhat ve třech základních formách:

Vytvoření nového záznamu v jednom nástroji na základě dat z jiného systému. Například zadání klienta do systému CRM automaticky vygeneruje záznam ve fakturačním programu.

Rozšíření stávajícího nástroje o další informace z jiného systému. Například rozšíření systému CRM o data importovaná z fakturačního softwaru.

Konsolidace informací z více nástrojů do nového umístění. Příkladem je agregace dat z různých reklamních systémů do jedné tabulky.

Přizpůsobte řešení tak, aby odpovídalo vašim integračním cílům a datovým specifikacím. Automatizace vytváření nových záznamů a rozšiřování nástrojů může zvýšit konzistenci dat napříč organizací a zmírnit datová sila, a tím zefektivnit každodenní úkoly.

Naopak integrace různorodých dat v rámci tabulek se ukazuje jako obzvláště výhodná pro účely analýzy dat.

06

Mapování dat a synchronizace

V oblasti integrace dat zahrnuje mapování proces transformace, úpravy a propojování informací z různých zdrojů. To zahrnuje definování závislostí mezi konkrétními zdroji dat a identifikaci atributů, které pomáhají při párování záznamů.

V průběhu mapování dat využijte poznatky získané v předchozích krocích:

 • Vyberte atributy důležité z obchodního hlediska (Krok 3).
 • Zpracujte informace, abyste zajistili konzistenci (Krok 4).
 • V případě potřeby připravte systémy na integraci dat, včetně vytvoření nových atributů (Krok 5).

V této fázi je možné se setkat se situacemi, kdy informace ze dvou různých zdrojů nelze přímo propojit kvůli absenci společných atributů pro jednoznačnou identifikaci. V takových případech je třeba vymyslet postupy pro úpravu informací v jednom ze systémů nebo použít zprostředkující nástroje jako konektory.

Klíčovým aspektem je návrh synchronizačních mechanismů, které zahrnují metody přenosu dat mezi nástroji. Jádrem integrace je automatizace tohoto procesu.

Optimální je používat software schopný řídit synchronizaci. Zajistí, že se všechna data související s integrací sbíhají do centrálního umístění, což zjednodušuje správu informačních toků. Specializovaný software také pomáhá při řešení problémů souvisejících s propojením a zpracováním dat.

07

Volba optimálního softwaru pro integraci dat

Moderní software je základem integrace dat a přímo ovlivňuje funkčnost celého systému. Při úvahách o řešení datové integrace berte v úvahu následující faktory:

Podporované zdroje dat: Ujistěte se, že nástroj podporuje aplikace používané ve vaší společnosti.
Podpora rozhraní API a programovacích jazyků: Tato funkce umožňuje vytvářet vlastní připojení a rozšiřuje tak nativní možnosti nástroje.
Zpracování dat: Schopnost manipulovat s integrovanými informacemi zvyšuje jejich kvalitu a konzistenci.
Automatizace: Integrace dat z různých zdrojů představuje příležitost k automatizaci opakujících se úloh.
Rozhraní: Rozhodněte se pro uživatelsky přívětivé rozhraní, které zjednoduší školení zaměstnanců a jejich samostatné používání.
Náklady: Zhodnoťte své výdaje a zvažte počáteční náklady i průběžné předplatné.
08

Testování

Před zavedením datové integrace je nezbytné provést důkladné testování. Tyto testy by měly ověřit soulad toku informací s vašimi obchodními cíli a ověřit přesnost zpracování dat. U komplexních integrací, které konsolidují data z více systémů, je vhodné provést testování výkonu.

09

Implementace integrace dat

V této fázi dochází k přechodu dříve připravených řešení z testovacího prostředí do produkčního. Kromě pouhého zahájení procesů je však třeba zajistit připravenost provedením školení zaměstnanců, optimalizací postupů a jejich sladěním s novým prostředím.

10

Průběžné sledování a vývoj

Po zavedení systémové integrace je nezbytné průběžně sledovat její účinnost. Zvažte zavedení systému sledování chyb, abyste mohli rychle řešit případné chyby a pravidelně provádět analýzu kvality dat. Jakmile systém dosáhne stability, prozkoumejte možnosti rozšíření integrace o další nástroje.

Závěr

Data jsou základním kamenem moderních podniků. Při plánování procesu integrace dat je nejdůležitější důkladná příprava. Přeskočení počátečních fází je nákladnou chybou. Bez jasné představy o zdrojích dat, jejich struktuře a společných propojeních se implementace datové integrace stává náchylnou k chybám a náročnou na zdroje.

Pokud uvažujete o integraci dat ve své organizaci, jsme tu pro vás. Pro integraci dat nabízíme platformu FME, která se může pochlubit kompatibilitou s více než 450 zdroji dat. Díky podpoře rozhraní API, R a Pythonu můžete bez námahy vytvořit vlastní připojení.

Díky této platformě můžete centralizovat a spravovat integrace a zároveň zajistit úpravu a ověření dat, čímž zvýšíte jejich kvalitu.

Intuitivní grafické rozhraní FME usnadňuje mapování a propojování i těch nejsložitějších struktur bez nutnosti kódování. Platforma navíc podporuje skripty pro automatizaci opakujících se úloh. Poskytujeme podporu v každé fázi zavádění integrace ve vaší společnosti.

Více informací o integraci podnikových systémů